Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Algemene voorwaarden

Open configuratie-instellingen
Algemene voorwaarden met klant / gebruiker

1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld volgens de wet van 24-07-1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, verschenen in het B.S. van 20-08-1987. Inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de NAR en van PC 322 uitzendarbeid, evenals de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken.

2. Het ter beschikking stellen van uitzendkrachten gebeurt volgens de bijzondere voorwaarden bepaald bij de aanvraag, en volgens de hierna bepaalde algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en WaW cvba (verder ook WaW genoemd), opgesteld conform artikel 17 van de wet van 24-07-1987 en artikel 2 van CAO nr. 47 octies van 18-12-1990.
Elke afwijking op deze algemene voorwaarden moet in een bijzondere schriftelijke overeenkomst worden bepaald.

3. Overeenkomstig de cao nr. 38 en de antidiscriminatiewetten kan de gebruiker enkel functierelevante criteria formuleren in zijn aanvraag opnemen.

4. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor:

 • de informatie die nodig is voor het nauwkeurig opstellen van de overeenkomsten en prestatiestaten. Het verschaffen van onvolledige of onjuiste gegevens kan aanleiding geven tot bijkomende facturaties. 
 • het verkrijgen van de bij wet of CAO vereiste toelatingen. 
 • de controle dat de arbeidsvoorwaarden conform de wet worden nageleefd

5. De gebruiker is conform de wet aansprakelijk voor het doorgeven van een correct motief en voor het respecteren van de maximumtermijnen voor de tewerkstelling als uitzendkracht. Alsook voor het beschikken over het akkoord van de vakbondsafvaardiging, indien wettelijk vereist en voor het verstrekken van de wettelijke voorziene informatie aan zijn ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging.

Bij het gebruik van opeenvolgende dag contracten garandeert de gebruiker dat dit verantwoord wordt ingevolge de nood aan flexibiliteit in zijn onderneming. Bij gebruik van het motief ‘instroom’ zal de gebruiker maximaal 3 uitzendkrachten inzetten onder dit motief voor dezelfde werkpost.
De sancties die bij gebrek aan de verantwoording ten laste van WaW worden gelegd, zullen aan de gebruiker doorgerekend worden aan dezelfde voorwaarden als deze die van kracht waren tijdens de terbeschikkingstelling.

6. WaW besteedt de grootste zorg aan de keuze van de uitzendkrachten, hoewel tekortkomingen kunnen voor komen. Indien de gebruiker een ongeschiktheid zou bemerken bij een uitzendkracht, of indien de uitzendkracht niet ofwel te laat op het werk verschijnt, dient de gebruiker dit binnen de eerste vier (4) prestatie uren aan WaW te melden. Er zal zo mogelijk in vervanging worden voorzien. WaW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de afwezigheid van de uitzendkracht op het werk.

7. De gebruiker gaat de verplichting aan de uitzendkracht dezelfde voordelen te laten genieten als deze die zijn toegestaan aan zijn vast personeel, zoals voordelen in natura, kantine, dranken, vervoer, enz. Wanneer bij afwezigheid van een bedrijfsrestaurant, maaltijdcheques worden toegekend aan het personeel, zal ook de uitzendkracht van deze regeling genieten. WaW staat dan in voor de uitreiking van deze maaltijdcheques en zal deze expliciet als sociaal voordeel ten laste leggen van de gebruiker.

De werkonderbrekingen voor rust, maaltijden, bruggen en andere niet gewerkte uren die normaal door de gebruiker aan zijn vast personeel vergoed worden, worden beschouwd als arbeidsuren en zullen als dusdanig worden gefactureerd.

8. WaW is niet aansprakelijk voor leningen of voorschotten in natura of speciën door de gebruiker toegekend aan de uitzendkracht. De kosten van het overmatig gebruik van de bedrijfstelefoon van de gebruiker voor persoonlijke doeleinden, evenals specifieke bedrijfsgebonden persoonlijke uitgaven zoals het gebruik van het bedrijfsrestaurant van de gebruiker, zullen door de gebruiker rechtstreeks geïnd worden bij de uitzendkracht, zonder bemiddeling van WaW.

9. De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van WaW bij staking of lock-out in zijn bedrijf. WaW is er door de wet toe gehouden haar personeel terug te trekken in geval van staking of lock-out in een onderneming van de gebruiker. De verplichte terugtrekking van de uitzendkrachten geeft in dit geval geen aanleiding tot betaling van schadevergoeding door WaW aan de gebruiker.

10. Tijdens de volledige duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht staat de gebruiker in, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24-7-1987, voor de toepassing van de bepalingen van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid die gelden op de plaats van het werk.

11. De uitzendkracht geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere werknemers van de onderneming voor wat betreft de arbeidsveiligheid en –hygiëne. Het is de gebruiker niet toegelaten: 

 • de uitzendkracht te belasten met een opdracht die verschillend is dan wat vermeld wordt op de werkpostfiche of indien geen werkpostfiche vereist is, zoals die vermeldworden in de bijzondere commerciële voorwaarden , meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie van diegene waarvoor deze ter beschikking werd gesteld; in het bijzonder mag de gebruiker de uitzendkracht geen manipulatie van materieel, voertuigen of goederen, noch vervoer of behandeling van waarden, welke deze ook mogen zijn, of speciën ter inkassering laten verrichten tenzij dit in de overeenkomst is voorzien; 
 • de uitzendkracht werk te laten verrichten dat beschermd is door een bijzondere reglementering zoals ongezond, gevaarlijk of ondergronds werk of werkzaamhedenop hoogte; 
 • de uitzendkracht werkzaamheden in het buitenland te laten uitvoeren zonder toestemming van WaW.

12. De gebruiker is belast met het feitelijk gezag over de uitzendkracht. De gebruiker draagt als enige de burgerrechte(r)lijke aansprakelijkheid voorzien in artikel 1384 lid 3 B.W. voor elke schade berokkend door de uitzendkracht. De verantwoordelijkheid voor het leveren en het onderhoud van de individuele beschermingskledij ligt bij de gebruiker bij wie de uitzendkracht ter beschikking werd gesteld. De verantwoordelijkheid van WaWkan niet ingeroepen worden indien de gebruiker de selectie van kandidaat-uitzendkrachten zelf uitvoert. Bij verlies, diefstal, beschadiging of verdwijning van materieel, speciën, wisselbrieven en goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd is de gebruiker aansprakelijk. Voor het toevertrouwen van goederen, materieel, speciën of wisselbrieven na de werkuren is de gebruiker eveneens volledig aansprakelijk.

13. Bij een arbeidsongeval dient de gebruiker onmiddellijk alle dringende maatregelen te treffen, WaW te verwittigen en alle nodige informatie te verschaffen voor het opstellen van een correcte ongevalsaangifte. Conform art. 94 ter, §2, 2° van de welzijnswet van 04/08/1996 onderzoekt de preventieadviseur van de gebruiker elk ernstig arbeidsongeval van de uitzendkracht en neemt contact op met de preventieadviseur van WaW, waarbij deze laatste zijn medewerking verleent aan het onderzoek en waarbij maatregelen besproken worden om gelijkaardige ongevallen in de toekomst te vermijden. De preventieadviseur van de gebruiker maakt het omstandig verslag op. De respectievelijke maatregelen die op basis van dit verslag door de gebruiker en WaWgenomen worden, worden door hen aangebracht en ondertekend op het verslag dat door de gebruiker naar de Federale Inspectiedienst wordt opgestuurd binnen de 10 dagen na het ongeval. Indien een externe deskundige wordt aangesteld door de Federale Inspectiedienst, vallen de eventuele kosten van deze deskundige, ten laste van de gebruiker. De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van geen, onjuiste, onvolledige of laattijdige informatie.

14. Door de teruggave aan WaW van de ondertekende prestatiestaten erkent de gebruiker de juistheid der opgegeven elementen en de correcte uitvoering van het werk door de uitzendkracht. De handtekening op de prestatiestaat afkomstig van een werknemer of aangestelde van de gebruiker kan niet worden betwist. Bij automatische gegevensverwerking gaat de gebruiker akkoord met de prestatiegegevens zoals deze aan WaW automatisch worden doorgegeven, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Alleen de gebruiker is aansprakelijk bij fouten in de automatische verzending. Als de gebruiker nalaat om de prestatiestaat tijdig door te sturen naar WaW en de gebruiker volhardt in zijn nalatigheid na te zijn aangemaand door WaW, zal WaW aan de uitzendkracht de uren uitbetalen die zijn overeengekomen in de uitzendovereenkomst en zullen de kosten van deze uren integraal worden doorgerekend aan de gebruiker.

15. De facturatie gebeurt op basis van de prestaties vermeld op de prestatie-aangifte of op basis van de inlichtingen verstrekt via informatiedragers of een online verbinding met WaW . waarvan sprake in artikel 14, en van de overeengekomen prijs, behoudens indexatie en/of wijziging in de sociale lasten. Behoudens vermelding van het tegenovergestelde zal op de uitbetaalde lonen en toeslagen voor bijzondere prestaties (overuren, ploegwerk, nachtwerk, werk op zon- en feestdagen, enz.) dezelfde coëfficiënt toegepast worden als deze toegepast op het basisloon van de uitzendkracht die de opdracht uitvoert. Dezelfde facturatie regel is van toepassing indien premies eigen aan de sector van de gebruiker overeenkomstig een conventie uitbetaald worden aan de uitzendkracht. Elk begonnen kwartier is volledig verschuldigd. Een minimum van vier uur per dag zal steeds aan de gebruiker aangerekend worden.

16. De facturen van WaW zijn betaalbaar bij ontvangst, zonder disconto. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst zal het aangerekend bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest van 12% per jaar opbrengen. Bovendien zal van rechtswege, ten titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding na ingebrekestelling per aangetekend schrijven, een vergoeding verschuldigd zijn van 15% op de verschuldigde sommen met een minimum van €150, en met een maximum van €12.400. Wisselbrieven brengen hierin geen enkele afwijking mede en scheppen geen enkele schuldvernieuwing. De uitzendkracht is niet gemachtigd onze facturen te innen. Ingeval van laattijdige betaling, geprotesteerde wisselbrief, ongedekte cheque, faillissement, concordaat of iedere gebeurtenis waardoor de vordering van WaW in gevaar wordt gebracht, behoudt WaW zich het recht voor de onderhavige overeenkomst eenzijdig te verbreken en/of de nog openstaande rekeningen (zelfs deze die niet vervallen zijn) in hun totaliteit op te eisen binnen de 24 uur na aangetekend schrijven, zonder dat de gebruiker recht kan laten gelden op enige schadevergoeding.

17. Elke factuur opgemaakt door WaW is door de gebruiker definitief aanvaard indien zij niet binnen de acht dagen na ontvangst betwist wordt per aangetekend schrijven waarin de redenen van betwisting uiteengezet worden.

18. WaW kan in geval van laattijdige betaling van facturen, bij inbreuk op de wetgeving, de goede zeden of onderhavige algemene voorwaarden en bij staking of lock-out bij de gebruiker, haar uitzendkrachten onmiddellijk terugtrekken zonder dat dit enig recht tot schadevergoeding doet ontstaan in hoofde van de gebruiker.

19. Op grond van art. 1226 e.v. B.W. dient de gebruiker aan WaW ten titel van forfaitair en onherleidbaar strafbeding een vergoeding te betalen gelijk aan de gederfde factuurbedragen, met een minimum van €150 per dag en per uitzendkracht indien:

 • buiten de wil van de uitzendkracht of van WaW, het aantal gepresteerde uren minder is dan het aantal aangevraagde uren op de overeenkomst met de gebruiker; 
 • de overeenkomst met de gebruiker nietig is wegens tekortkoming van de gebruiker aan zijn wettelijke verplichtingen of wegens het verstrekken van onjuiste informatie bijhet sluiten van de overeenkomst; 
 • de overeenkomst met de gebruiker eenzijdig en voor het verstrijken van haarvoorziene duur voortijdig wordt beëindigd door de gebruiker. WaW kan evenwel een hogere schadevergoeding eisen als het de omvang van de geleden schade kan bewijzen.

20. Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en zijn geldig met uitsluiting van alle andere. Het feit dat de gebruiker beroep doet op WaW en de uitzendkracht tewerkgesteld wordt, geldt als een uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden. De gebruiker verbindt er zich toe het exemplaar van de overeenkomst voor dienstenprestaties voorzien van het WaW logo aan WaW terug te sturen binnen de 24 uren na het begin van de uitvoering ervan.

21. De prestaties van de uitzendkracht zullen betaald worden door WaW volgens de gegevens die voorkomen op de periodieke prestatie-aangiften en op basis van het loon en eventuele toeslagen overeengekomen in de arbeidsovereenkomst tussen WaW en de uitzendkracht. Het loon wordt berekend per uur, per dag, per week of per maand. De uitzendkracht aanvaardt dat de betaling van zijn bezoldiging per bankcheque of overschrijving gebeurt.

22. De gegevens die de gebruiker meedeelt, mogen door WaW verwerkt worden voor elk gerechtvaardigd belang en in het bijzonder met het oog op het ter beschikking stellen van kandidaten/uitzendkrachten en met het oog op de cliëntenservice en het beheer van contracten. De wet verschaft de betrokken personen een recht van toegang en verbetering.

WaW heeft een Privacy Statement die in lijn ligt met de GDPR regelgeving. Deze staat op de website en kan ook afzonderlijk opgevraagd worden bij WaW.

23. De gebruiker en WaW verbinden zich er toe geen handelingen te stellen die aanleiding geven tot discriminatoire gedragingen.

24. Indien de gebruiker vóór het einde van een minimumperiode van 988 uren terbeschikkingstelling, zonder tussenkomst van WaW, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht voor dezelfde of een andere functie, zal de gebruiker aan WaW, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 25% van het bruto-jaarloon van de betrokken uitzendkracht.

Bovenvermelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de gebruiker en het uitzendbureau dat de schade, geleden door het uitzendbureau, onder meer wat de kosten betreft die de gebruiker zou moeten besteden voor de prospectie, selectie en screening van een werknemer met dezelfde kwalificaties evenals de gederfde winst, daarmee overeenstemt, onverminderd het recht van het uitzendbureau om te bewijzen dat de door hem geleden schade bovenvermelde vergoeding overtreft.

De gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met de gebruiker aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van de uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendkracht nog geen 4 maanden verstreken zijn.

De gebruiker verbindt zich ertoe het uitzendbedrijf op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan.

Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendkracht:

 • het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de uitzendkracht 
 • het laten ter beschikking stellen van de desbetreffende uitzendkracht aan de gebruiker door een derde (o.a. een ander uitzendkantoor) 
 • het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de uitzendkracht of met een derde die hiertoe de uitzendkracht heeft aangeworven 
 • het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht en een derde, waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn 
 • of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn, overeenkomstig titel II, Hoofdstuk II van het Vennootschapswetboek

Wordt verstaan onder uitzendkracht: 

 • de door het uitzendbedrijf geselecteerde uitzendkracht die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de gebruiker 
 • de kandidaat-uitzendkracht die door het uitzendbedrijf werd voorgesteld aan de gebruiker

Wordt verstaan onder bruto-jaarloon van de uitzendkracht: 

 • indien de uitzendkracht reeds gewerkt heeft: > het laatst geldende uurloon x het in desector van de gebruiker geldende gemiddeld aantal uren per week x 4,33 x 13,92 
 • indien de kandidaat-uitzendkracht nog niet gewerkt heeft: -> het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het PC van de gebruiker) x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92

25. Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschil en/of wanbetaling zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Close
WaW Jobs gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?