Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

Je hebt recht op een eindejaarspremie van 8,33 % op je brutojaarsalaris, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moet je als uitzendkracht minstens 65 dagen ofwel 494 uren hebben gewerkt tijdens de referteperiode. De referteperiode voor de eindejaarspremie start op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.

Voorbeeld: om in aanmerking te komen voor de eindejaarspremie 2020 moet je in de referteperiode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020 minimaal 65 dagen of 494 uur hebben gewerkt.

Ziekte- en feestdagen tellen mee, vakantiedagen niet. Ook als je 60 dagen (of 72 dagen in een zesdagenweek) hebt gewerkt in de referteperiode en je onmiddellijk nadien in vast dienstverband treedt bij hetzelfde bedrijf, heb je recht op een eindejaarspremie.

Je krijgt je premie in de maand december.

Hoe kan ik weten of mij een eindejaarspremie werd toegekend?

De premie wordt uitbetaald door het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Als je aan de voorwaarden voldoet, sturen zij je begin december volgend op het einde van de referteperiode, een document op.

Dit document bestaat uit twee luiken. Luik A bewaar je voor jezelf, luik B breng je binnen bij je uitbetalingsinstelling (een van de drie vakbonden als je aangesloten bent bij een vakbond of het Sociaal Fonds).

Heb je eind december nog niets ontvangen? Contacteer dan telefonisch of schriftelijk het Sociaal Fonds - Havenlaan 86C bus 302 - 1000 Brussel - tel. 02/203.60.95 - info@sfu-fsi.be. De kantoren zijn open tussen 9 en 12 uur.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De brutopremie is gelijk aan 8,33 % van het totale brutoloon dat je als uitzendmedewerker hebt verdiend tijdens het refertejaar. Van de brutopremie worden afgetrokken:

  • de socialezekerheidsbijdragen (13,07 % van de brutopremie, op 108 % van het loon voor arbeiders);
  • de bedrijfsvoorheffing (23,22 %).

De nettopremie bedraagt ongeveer 66 % van de brutopremie. Hoe elke premie precies berekend wordt, vind je op het premiedocument.

X
×